Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

 

 

 

všeobecné obchodné podmienky

I. všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
II. objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
III. práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho
IV. dodacie podmienky
V. poštovné a doprava
VI. kúpna cena
VII. spôsob platby
VIII. záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
IX. ochrana súkromia
X. záverečné ustanovenia

systému elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Pippilotta, s.r.o., platné odo dňa 01.01.2013

 
 

 

I. všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky" alebo "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Pippilotta, s.r.o., so sídlom Robotnícka 1473/54,  903 01  Senec, IČO:  46822984, DIČ: 2023593099,IČ DPH: SK2023593099 ,  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 83803/B, (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému na internetovej stránke www.pippilotta.sk a ktoré boli uzavreté prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").

 

2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji"), zákon č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

3. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník").


4. Spotrebiteľom/kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.


5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.


6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa/predávajúceho a spotrebiteľa/kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy


7. Tovarom sa na účely podmienok rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa/predávajúceho  pre nákup prostredníctvom obchodu.

8. Spotrebiteľ/kupujúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

9. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

 
 

 

na vrch stránky

 

II. objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo E-mailovú adresu. V prípade ostatných osôb musí každá objednávka obsahovať obchodné meno osoby, adresu sídla, alebo miesta podnikania (podľa druhu osoby) ktorá je súčasne fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ, (v prípade že mu bolo IČO, DIČ pridelené, alebo v súlade so všeobecne záväznými predpismi pridelené byť malo), bankové spojenie pozostávajúce z čísla bankového účtu a kódu banky (v prípade zahraničnej osoby sa vyžaduje IBAN), objednávací kód tovaru, počet kusov tovaru, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude prostredníctvom automatického systému obchodu zaslané na E-mailovú adresu potvrdenie prijatej objednávky, ktoré slúži výlučne na informovanie zákazníka o prijatí objednávky prevádzkovateľom a pridelení čísla objednávky, ktoré je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol pri úhrade kúpnej ceny.


2. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením prostredníctvom E-mailu zaslaného na E-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, tzn. že vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

3. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká prevádzkovateľovi/predávajúcemu povinnosť predmet kúpy spotrebiteľovi/kupujúcemu odovzdať a spotrebiteľovi/kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň prevádzkovateľovi/predávajúcemu  dohodnutú kúpnu cenu.


4. V prípade, že spotrebiteľ/kupujúci nezaplatí a/alebo neprevezme predmet kúpy, poruší tým svoje zmluvné povinnosti, na základe čoho sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi/predávajúcemu zmluvné pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, nie však menej ako 7,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške a nie je tým dotknuté a obmedzené právo prevádzkovateľa na náhradu vzniknutej škody.


5. Spotrebiteľ/kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že mu tovar nebol ešte prevádzkovateľom/predávajúcim fakturovaný a expedovaný. Objednávku je možné stornovať písomnou formou. Právne účinky stornovania objednávky nastávajú doručením oznámia prevádzkovateľa/predávajúceho spotrebiteľovi/kupujúcemu E-mailom alebo poštou o akceptovaní stornovania objednávky.


6. Spotrebiteľ/kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ/kupujúci, ktorý je povinný najneskôr v lehote 14 (slovom štrnástich) pracovných dní zaslať nepoškodený tovar v originálnom balení s príslušnými etiketami na adresu predávajúceho /nie na dobierku/.


7. V prípade, že spotrebiteľ/kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a opotrebovaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi/kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, zníženú v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia, poškodenia, alebo straty jeho časti  stanovenú predávajúcim v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti spotrebiteľovi/kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v zmysle predchádzajúcej vety bezhotovostným prevodom na účet zadaný spotrebiteľom/kupujúcim. Na tento účel sa spotrebiteľ/kupujúci zaväzuje v prípade odstúpenia od zmluvy  .poskytnúť predávajúcemu číslo účtu na ktorý požaduje vrátiť kúpnu cenu.


8. Spotrebiteľ /kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov plavky, spodná bielizeň a podobne).
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku  spotrebiteľa/kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.


9. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

 
 

 

na vrch stránky 

 

III. práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho


1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
- odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku a daňový doklad (faktúru), ktorý súčasne slúži ako dodací list a záručný list
- Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


2. Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
-zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
- potvrdiť na faktúre prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
- Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

 
 

 

na vrch stránky

 

IV. dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári elektronického obchodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak si kupujúci určil osobné vyzdvihnutie tovaru, považuje sa za miesto plnenia odberné miesto. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Expresná balíková služba DPD).

 
 

 

1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

3. Prevádzkovateľ/predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi/kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa/predávajúceho. Spotrebiteľ/kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa/predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ/kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodávateľ objednaného tovaru prevádzkovateľa/predávajúceho alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ / predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi/kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ/predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase spotrebiteľa/kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

4. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ/kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ/kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa / predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady za tovar nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ich cena sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke prevádzkovateľa/predávajúceho  v časti obchodné podmienky. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.

5. Prevádzkovateľ/predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.
    
6. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

 
 

 

na vrch stránky

 

V. poštovné a doprava

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

1. Slovenská pošta -bez dobierky                 3,50 EUR


2. Kuriér DPD doručenie na Slovensko          5,10 EUR
Najvýhodnejší spôsob. Tovar Vám bude doručený až na uvedenú adresu do 24 hodín od prevzatia  kuriérom. Balík s poistením, informovanie o doručení balíka vopred zaslaním interaktívnej sms o termíne a výške dobierky.


3. Osobné vyzdvihnutie tovaru                      0,00 EUR
Je možné na adrese sídla spoločnosti, Robotnícka 1473/54 , 903 01  Senec, len po vopred dohodnutom termíne.

Neriešte poštovné, ak nakúpite tovar nad 70 EUR a máte dopravu kuriérom úplne zdarma v rámci celého Slovenska.

Pippilotta.sk má všetok tovar na sklade. Vaša objednávka bude odoslaná najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky, pravdepodobne však ešte v deň prijatia objednávky. Ak objednávku uskutočníte v piatok po 12.00 hod. alebo cez víkend, bude odoslaná nasledujúci pondelok. Ak sa rozhodnete pre platbu vopred na náš účet, objednávka bude odoslaná až po prijatí platby na náš účet. Po vyexpedovaní objednávky budete informovaní emailom.

 
 

 

na vrch stránky

 

VI. kúpna cena

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodu. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.


2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.


3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 
 

 

na vrch stránky

 

VII. spôsob platby

Spotrebiteľ/kupujúci vykonáva platbu výlučne v EUR.
Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:


Platba vopred prevodom z účtu                            0,00 EUR
Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní vašej platby na náš účet.
Prevádzkovateľ/predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 7 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde v prípade zvolenia spôsobu platby bankovým prevodom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa/predávajúceho k úhrade kúpnej ceny do 7 kalendárnych dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení spotrebiteľa/kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Platba na dobierku /Slovenská pošta, DPD/        0,90 EUR

Pri doručení tovaru kuriérom DPD je možná platba nasledovnými platobnými kartami:Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V-Pay.

 

 

 
 

 

na vrch stránky

 

VIII. záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.

2. Reklamáciu dodaného tovaru uplatňuje spotrebiteľ/kupujúci písomnou formou na adrese sídla spoločnosti. Reklamácie sú vybavované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Prevádzkovateľ/predávajúci nepreberá reklamovaný alebo vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Spotrebiteľ/kupujúci v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru je povinný odovzdať tovar osobne, alebo prostredníctvom svojho zástupcu v sídle spoločnosti, alebo zaslať tovar formou balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u  prevádzkovateľa/predávajúceho. Spolu s uplatnenou reklamáciou je spotrebiteľ/kupujúci  povinný na účely reklamačného konania doručiť prevádzkovateľovi/predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, fyzikálne, chemicky, alebo biologicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi/predávajúcemu.

5. Prevádzkovateľ/predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ/predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou).

 
 

 

na vrch stránky

 

IX. ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ/predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, prípadne vzťahov akcesorických vo vzťahu ku kúpnej zmluve (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a E-mailová adresa).

2. Kupujúci súhlasí a je si vedomý, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ bez jeho súhlasu spracúvať osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci vyhlasuje, že ak by napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode podmienok,  sa súhlas kupujúceho na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyžadoval, udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie a uchovávanie jeho osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ/kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi/predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.


4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. 


5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

6. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na internetovej stránke obchodu ihneď po prihlásení.


7. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 
 

 

na vrch stránky 

 

X. záverečné ustanovenie

1. Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa , zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s výnimkou odstúpenia od zmluvy. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.


 

 
 

na vrch stránky